nphl@nphl.gov.np || +977-1-5352421

स.न. नाम डाउनलोड
१. Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Kits, Chemicals and Accessories
२. मिति २०८०।०२।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. NPHL/G/NCB-07/079-80 वोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना (सि.डि.सि. किट्स र केमिकल्स)
३. मिति २०७९।०९।०६ वोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना (इन्टरनेट)
४. मिति २०८०।०३।०५ जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना
५. मिति २०७९।०५।०९ NPHL/STA/NCB -1/2079-80 वोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना (स्टेसनरी)
६. Firewall license नविकरणको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
७. मिति २०८०।०५।२६ गते प्रकाशित ५४ लटकाे क्वालिटी कन्ट्राेलकाे नमूनाहरूकाे वितरण सम्बन्धमा
८. Negative Pressure Duct निर्माणका लागि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा
९. Yellow Fever Vaccine सम्बन्धी सूचना
१०. Yellow Fever Vaccine सम्बन्धी सूचना (२)
११. मिति २०८०।०९।२६ गते प्रकाशित ५५ लटकाे क्वालिटी कन्ट्राेलकाे नमूनाहरूकाे वितरण सम्बन्धमा
१२. सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
१३. अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा
१४. WHO PQ मा List भएका Malaria Diagnostic Kits हरु मात्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा
१५. िशलवन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा
१६. 56 लटको NEQAS SAMPLE वितरण बारे
१७. सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना