nphl@nphl.gov.np || +977-1-5352421

Registered Laboratory

NEQAS LOGIN

राजश्व दाखिला फाराम ( Deposit Slip )

स्वास्थ्य प्रयोगशाला चेक लिष्ट दर्ता

S.n Title डाउनलोड
1. A-B-category lab चेक लिष्ट-application
2. C Category lab चेक लिष्ट application new
3. D and E Category lab चेक लिष्ट application
4. Collection Unit lab चेक लिष्ट Application Form
5.

स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरिक्षण ( Office use only )

S.n Title डाउनलोड
1. A Category lab निरीक्षण चेक लिष्ट new
2. B Category lab निरीक्षण चेक लिष्ट new
3. D Category lab निरीक्षण चेक लिस्ट new
4. E Category lab निरीक्षण चेक लिष्ट new
5. Collection unit निरीक्षण चेक लिष्ट new
अनुसूची ४

स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरिक्षण ( Office use only )

दफा ३४ संग सम्बन्धित
सि.नं. प्रयोग्सलाको किसिम स्थापनाको लागि दस्तुर नविकरणको लागि दस्तुर
१. "E" समूहका प्रयोगशालाहरु १०००० २०००
२. "D" समूहका प्रयोगशालाहरु १२००० २४००
३. "C" समूहका प्रयोगशालाहरु १५००० ३०००
४. "B" समूहका प्रयोगशालाहरु २०००० ४०००
५. "A" समूहका प्रयोगशालाहरु ३०००० ६०००
६. देश बाहिर पठाउने परिक्षणहरुको हकमा राष्ट्रिय प्रयोगशालाले वार्षिकरुपमा परिक्षणको सूची सहित मूल्य निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।