nphl@nphl.gov.np || +977-1-5352421

 

S.NO. TITLE Download
1. कार्य सम्पादन मूल्यांकन
2. सरूवा निवेदन फाराम
3. सम्पत्ति विवरण
4. स्त्तरवृद्धी फाराम
5. माग फाराम
6. बिदा फाराम
7. Laboratory-Sample-Collection-Form-for-COVID19-NEW-CASE-May-2-2021
8. Laboratory-Sample-Collection-Form-for-COVID19-travel-new
9. COVID 19 FORM PREVIOUS POSITIVE
10. Influenza-Form-ILI
11. Influenza-Form-SARI
12. Template-for-sample-collection-for-NPHL
13. कासमु सहायक स्तर
14.
MALDI VITEK format
15.
Water Bacteriology format